Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 9. siječnja 2023., donijelo je Odluku o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti).

Objavljuje se Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik.

Objavom Priručnika, prestaje važiti objava Kodeksa etike za profesionalne računovođe iz Odluke o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe, izdanje 2018. (»Narodne novine«, broj 65/20) i Odluke o objavljivanju izmjene i dopune dijela 4B. Kodeksa etike za profesionalne računovođe za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 19/21).

Ovaj priručnik zamjenjuje izdanje Priručnika Međunarodnog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti) za 2021. godinu i uključuje sljedeće izmjene koje stupaju na snagu u prosincu 2022. godine:

• Izmjene koje se odnose na usluge bez izražavanja uvjerenja (NAS) i odredbe Kodeksa povezane s naknadama.
• Izmjene za rješavanje objektivnosti pregledavatelja kvalitete angažmana (EQR) i drugih primjerenih pregledavatelja.
• Usklađujuće izmjene i dopune Kodeksa vezane uz upravljanje kvalitetom koje su izdane kao rezultat finalizacije paketa standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB).

Odluka o objavljivanju Priručnika

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)