PD za 2020. se predaje do 30. lipnja 2021.

Odredbe posebnog propisa o oporezivanju dobiti kojima se utvrđuje visina ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_26_573.html

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

MINISTARSTVO FINANCIJA
573

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI
OPĆEG POREZNOG ZAKONA
Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20 i 2/21) iza članka 71.sa dodaje se članak 71.saa s naslovom iznad njega koji glasi:

»Rokovi za podnošenje poreznih prijava i izvješća za 2020. godinu

Članak 71. saa

(1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit.

(3) Obveze javnih davanja i prava (uplata/povrat) koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dospijevaju 30. lipnja 2021. godine.

(4) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na porez­ne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

(5) Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

(6) Odredbe posebnog propisa o oporezivanju dobiti kojima se utvrđuje visina ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

(7) Porezni obveznik, za imovinu iz stavka 6. ovoga članka, uz Prijavu poreza na dobit dostavlja dokumentaciju koja je propisana posebnim propisom o oporezivanju dobiti.«.

Članak 2.

U članku 71.tb iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno darovanja od pravnih i fizičkih osoba za podmirivanje potreba prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama prema članku 8. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na dohodak.

(6) Odredba stavka 5. ovoga članka primjenjuje se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu.«.

Članak 3.

U članku 71.u u stavku 1. riječi: »tijekom 2020.« brišu se.

Završna odredba

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366
Urbroj: 513-07-21-01-21-27
Zagreb, 3. ožujka 2021.

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)