U okviru odredaba o neoporezivu darovanju za zdravstvene potrebe uz poštovanje propisanih uvjeta, dopušteno je da trošak dioptrijskih naočala, kontaktnih leća, operativnih zahvata i troškove liječenja svojih zaposlenika i drugih fizičkih osoba, smanji osnovicu poreza na dobitak ili poreza na dohodak isplatitelja te se takav primitak ne smatra oporezivim.

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak propisanih za darovanje za zdravstvene potrebe, predmet ovakvog darovanja mogu biti operativni zahvati, liječenje, nabava lijekova i ortopedskih pomagala te troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove čije rješavanje nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osoba, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove na temelju vjerodostojnih isprava.

Preporuka je da se darovanje ugovara unaprijed, prije podmirivanja računa za zdravstvene potrebe iz vlastitih sredstava fizičke osobe.

Fizičke osobe ostvaruju pravo na naočale i kontaktne leće (očna i tiflotehnička pomagala) prema zdravstvenim propisima, a ako nisu podmireni na teret zdravstvenog osiguranja ili sredstava fizičke osobe, mogu ih snositi i poslodavci, odnosno obveznici poreza na dobitak i poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost pod propisanim uvjetima za darovanja za zdravstvene potrebe.

Ugovor o darovanju uređuje Zakon o obveznim odnosima, prema kojemu ugovor o darovanju nastaje kada se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Dakle, bitan element darovanja je da nema protučinidbe od strane obdarenika (primatelja dara) te prihvat dara od strane obdarenika. Ugovorom o darovanju može smatrati i Odluka o darovanju kada jedna osoba odredi nešto darovati, a druga se s time suglasi. Slijedom navedenoga smatramo da ugovor o darovanju ne može biti između obrta i samog obrtnika, jer je riječ o istoj fizičkoj osobi darovatelju i obdareniku.

Darovanja za zdravstvene potrebe, mogu se pružiti u novcu, dobrima ili uslugama. Darovanja u novcu ne podliježu obračunu PDV-a (primjerice kada darovatelj isplati na žiroračun novac za zdravstvene potrebe, a obdarenik iz tih sredstava sam podmiri račun), ali ako obveznik PDV-a daruje dobra ili usluge (vlastite ili nabavljene od drugih), riječ je o oporezivoj isporuci.

Ako poduzetnik koristi odbitak pretporeza na ortopedsko pomagalo koje nabavlja, prilikom darovanja mora na takvu isporuku bez naknade obračunati PDV. Ako poduzetnik prilikom nabave dobara koje daruje nije koristio PDV, jer je dobro nabavio s namjerom darovanja i odmah ga daruje dalje, može odmah ukupnu svotu ulaznog računa za predmet darovanja računa uključujući i PDV evidentirati kao trošak dara.

Kod isporuke dobara bez naknade porezna osnovica je nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku isporuke. Porezna osnovica kod obavljanja usluga bez naknade je ukupni trošak obavljanja usluga.

Na lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode te na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5 %.

Usluge bolničke i medicinske njege i s time povezane djelatnosti su oslobođene PDV-a kada ih obavljaju tijela s javnim ovlastima. To oslobođenje institucionalne je prirode te ga ne mogu primijeniti poduzetnici koji nisu tijela s javnom ovlasti (primjerice darovatelji koji nisu takva tijela, a prefakturiraju zdravstvenu uslugu).

Očna i tiflotehnička pomagala osiguraniku propisuje nadležni doktor specijalist oftalmolog. Očnim i tiflotehničkim pomagalima prema Listi pomagala smatraju se: okviri za naočale, mineralne i plastične leće za naočale, teleskopske leće, prizme za leće, stakla bez dioptrije, kontaktne leće, očne proteze i tiflotehnička pomagala. Osiguranici HZZO-a ostvaruju pravo na ta pomagala na teret sredstava HZZO-a u količini i u skladu s Listom pomagala.

Troškovima za koje se ne uvećava porezna osnovica za plaćanje poreza na dobitak smatraju se darovanja u naravi i novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako iznose najviše do 2 % prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Obveznik poreza na dohodak može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i novcu doznačenim na žiroračun, u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2 % primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak i prireza na dohodak.

Uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja priznaje se nakon osnovnoga osobnog odbitka, a na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se dalje daruju za zdravstvene potrebe.

Davatelj darovanja obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima, neovisno u kojem obliku, a koja osobito sadržava sljedeće podatke: nadnevak isplate odnosno davanja, ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB, način isplate (na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima) i svotu koja se daruje.

Za primitke koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnim i fizičkim osobama za zdravstvene potrebe pod propisanim uvjetima, ni isplatitelj ni primatelj ne podnose Obrazac JOPPD.

U slučaju liječenja u zdravstvenim ustanovama u inozemstvu uputnije je dogovoriti s tuzemnim daroprimateljem isplatu dara na njegov žiroračun, s kojeg on dalje sam podmiruje račun prema zdravstvenoj ustanovi u inozemstvu.

Darovatelj sredstva može uplatiti na račun zdravstvene ustanove, umjesto isplate novca na račun, a na osnovi ponude ili računa. Budući da ponuda ili račun obično glase na fizičku osobu kojoj se obavlja isporuka medicinskih dobara ili obavljaju medicinske usluge, darovatelj u ugovoru o darovanju preuzima obvezu podmirivanja računa za fizičku osobu.

Izvor: RRiF, listopad 2021.

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)