1) POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA POREZNU UPRAVU:
 1. Rješenje o upisu u sudski registar
 2. Obavijest o razvrstavanju po NKD
 3. Potpisni karton žiro-računa ili ugovor
 4. Ugovor o najmu poslovnog prostora ili poslovne adrese (Špranca ugovora o najmu – WORD)
 5. Izjava od osnutka do predaje da nije obavljana djelatnost niti su izdavani računi (Izjava od osnutka do predaje – WORD)
 6. Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje (Prijava činjenica bitnih za oporezivanje – PDF)
2) POTREBNI DOKUMENTI ZA KORIŠTENJE E- POREZNE
3) POTREBNI DOKUMENTI ZA KORIŠTENJE E- FINE
 1. Obrazac punomoći (Punomoć za korištenje e-servisa)
 2. Fotokopiju osobne iskaznice direktora
4) PDV SUSTAV
 1. Sva trgovačka društva moraju biti prijavljena u Registar poreznih obveznika, u PDV sustav se ne moraju upisati društva koja ostvaruju prihod do 39.816,84 € u prethodnoj ili u tekućoj godini (čim prijeđu ovu granicu postaju porezni obveznici). Tromjesečni obveznik može biti ono društvo koje nema prihode veće od 106.178,25 €.
 2. Ako društvo obavlja transakcije B2B (drugim poreznim obveznicima) svakako se isplati ući u sustav PDV-a.
 3. PDV se obračunava za prethodni mjesec svakog 20-og u mjesecu, predaje se obrazac putem E-porezne, a plaća do kraja mjeseca.
 4. Porezni obveznik koji nema prihod veći od 1.990.842,13 € može biti obveznik PDV-a prema naplati (plaća samo PDV koji je naplatio, ali i odbija samo pretporez koji je platio).
 5. P-PDV OBRAZAC – PDF
 6. PDV OBRAZAC – PDF
5) IZLAZNI RAČUNI KUPCIMA
 1. Prema zakonu o PDV-u:

Članak 79. (NN 143/14, 115/16)

(1) Račun mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. broj računa – sastoji se od tri dijela (npr. 2-1-1, gdje je 2 redni broj računa, 1- oznaka poslovnog prostora te 1 – oznaka naplatnog uređaja),
 2. datum izdavanja,
 3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), OIB,
 4. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), OIB,
 5. količinu ili opseg i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 6. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa,
 7. jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 8. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 9. stopu PDV-a,
 10. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
 11. zbrojni iznos naknade i PDV-a.

(2) Porezni obveznik obvezan je u računu iskazivati osobni identifikacijski broj. Za transakcije unutar Europske unije porezni obveznik obvezan je u računu iskazati PDV identifikacijski broj.

(3) Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga mora se u računu pozvati na odredbe ovoga Zakona kojim je to oslobođenje propisano, odnosno na odredbe članka 10. ovoga Zakona ili odgovarajuću odredbu Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a ili navesti napomenu koja upućuje na oslobođenje. U tim slučajevima u računu ne smiju biti iskazani podaci iz stavka 1. točaka 8., 9. i 10. ovoga članka, već samo zbrojni iznos naknade.

(7) U slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV isporučitelj u računu mora navesti »prijenos porezne obveze« ili engleski izraz »reverse charge«.

RAČUN MORA BITI NAPISAN NA HRVATSKOM JEZIKU I U EUR (do 31.12.2023. cijene moraju biti izražene i u HRK), može sadržavati i prijevod na neki drugi jezik i drugu valutu.

4.3. Računi na papiru i računi u elektroničkom obliku

Članak 80.

(1) Računom se smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa.

(2) Vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa mora biti osigurana od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa neovisno o tome je li račun izdan na papiru ili u elektroničkom obliku.

(3) Porezni obveznik obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa. Navedeno se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI) ili naprednog elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa s isporukama dobara i usluga.

(4) Vjerodostojnost podrijetla se osigurava na način da se može nedvojbeno utvrditi identitet izdavatelja računa, a cjelovitost sadržaja podrazumijeva da sadržaj računa nije izmijenjen do kraja razdoblja za pohranu računa.

(5) Kada se istom primatelju elektroničkim putem pošalje ili da na raspolaganje skupina računa, podaci koji su zajednički svim računima mogu se navesti samo jednom ako su za svaki račun dostupni svi podaci.

 1. Zakon o trgovačkim društvima čl.21

(5) Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:

 1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i
 2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
 3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

Za potrebe fiskalizacije:

 1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)
 2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju
 3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo
 4. jedinstveni identifikator računa (JIR) (samo za uplate koje nisu na transakcijski račun)
 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZKI) (samo za uplate koje nisu na transakcijski račun)
 6. Primjer računa – XLS
6) ULAZNI RAČUNI OD DOBAVLJAČA
 1. Ulazni računi moraju sadržavati sve elemente koje sadrže i naši izlazni računi, u protivnom ne možemo odbiti PDV
 2. Je li dobavljač u sastavu PDV-a možemo provjeriti na https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
 3. Ako dobavljač nije u bazi ne možemo dobiti PDV, bez obzira što ga je zaračunao na ulaznom računu
 4. Elektronički primljene račune možemo čuvati elektronički, a papirnato primljene čuvamo u originalu (i jedni i drugi moraju biti likvidirani). Za elektroničke se smatra da su likvidirani kada su poslani na knjiženje
 5. Potrebno je donijeti odluku o likvidaciji računa (Odluka o likvidaciji – WORD)
7) PUTNI NALOZI
 1. Putni nalog mora sadržavati:
 • Datum izdavanja
 • Vrijeme trajanja putovanja
 • Vrijeme kretanja na put
 • Vrijeme povratka sa puta
 • Ime i prezime osobe koja putuje
 • Mjesto /mjesta gdje osoba putuje
 • Svrha putovanja
 • Informacije o korištenom prijevoznom sredstvu /sredstvima (ako je auto u pitanju, upišite marku i registarske pločice)
 • Stanje km sata (ako je auto u pitanju)
 • Potpis ovlaštene osobe
 • Obračun troškova
 • Likvidacija obračuna
 • Izvješće sa puta (unutar 7 dana od završetka puta)
 1. Svi detalji i upute o obračunu dnevnica nalaze se na tabu Čl.7. Pravilnika u Primjeru obračuna putnog naloga

PUTNI NALOG – XLS

8) SLUŽBENI AUTOMOBILI
 1. Službeni automobil se može kupiti na operativni, financijski leasing ili plaćanjem odmah
 2. Odbija se 50% PDV-a i 50% su porezno priznati troškovi za obračun Porezna na dobit (za vozilo, servise, gorivo i ostale troškove)
 3. Ako se ne vodi točna kilometraža upotrebe automobile (u koju ne može ulaziti dolazak i odlazak s posla) treba obračunati dohodak u naravi (osnovica je 20% operativne leasing rate ili 1% nabavne vrijednosti automobile) U tom slučaju za obračun Poreza na dobit svi troškovi su porezno priznati 100%
 4. Ako nemate službeni auto nego djelatnici koriste vlastiti za službene svrhe možete obračunavati 0,40 € po Km i to će im društvo refundirati

Loko vožnje – XLS

9) NEOPOREZEVI PRIMICI RADNIKA

Članak 7. (NN 128/17106/18, 01/1980/19, 01/20, 112/22)

(1) U skladu s odredbama članka 21. stavka 1. točke 1. podtočke b) Zakona primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju se primicima od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz stavka 2. ovoga članka. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu.

(2) U skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točaka 9., 13. i 24. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, i to:

10) POZAJMICE I KAMATE
 1. Ako društvo prima pozajmicu, može je primiti i bez ugovorenih kamata, na kamate koje budu isplaćene fizičkoj osobi ta osoba će platiti porez na dohodak od kapitala (10% plus prirez) – (Špranca ugovora o pozajmici – WORD)
 2. Ako fizička osoba primi pozajmicu od društva, minimalna kamata mora biti 2%, ako je manja ili je nema na obračunanih 2% zaračunava se dohodak u naravi (plaća)
11) POREZ NA DOBIT
 1. Stopa poreza na dobit je 18%, obveznici koji imaju prihode ispod 1.990.842,13 EUR plaćaju porez na dobit po stopi od 10%
 2. Prilikom isplate dobiti fizičkim osobama (vlasnicima) obustavlja se 10% poreza na dohodak od kapitala i prirez.
12) PLAĆE
 1. Plaće za prethodni mjesec se moraju isplatiti do 15-og u sljedećem mjesecu
 2. Za osobe koje su zaposlene u vrijeme kada su bile mlađe od 30 godina, ne neodređeno vrijeme ne obračunavaju se doprinosi na plaću (16,5% za Zdravstveno osiguranje)
 3. Ako član uprave, likvidator ili izvršni direktor nije nigdje zaposlen mora se prijaviti na HZZO I HZMO I uplaćivati (osobno, ne računa firme) doprinose na osnovicu od 1.218,53 € u iznosu od 444,76 €
 4. Ako je zaposlen u EU ili u nekoj od država s kojima RH ima Ugovor obavezan je dostaviti potvrdu
 5. Ako je direktor zaposlen u vlastitom ili bilo kojem drugom društvu mjesečna plaća ne smije biti manja od 822,76 € bruto
 6. Ako je direktor društva u starosnoj mirovini može se zaposliti u društvu na puno ili skraćeno radno vrijeme, u tom slučaju obračunavat će se bruto plaća u adekvatnom dijelu minimalne plaće
 7. Kalkulator obračuna plaća nalazi se na: https://www.rrif.hr/kalkulator_placa/
13) FISKALIZACIJA
 1. Obveznik fiskalizacije, prema čl. 3. Zakona o fiskalizaciji je: Pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.
 2. Obveznici fiskalizacije računa (koji trebaju fiskalizirati račune putem naplatnih uređaja – JIR, ZKI) su samo oni koji račune naplaćuju u gotovini (novčanice, kovanice, ček, kartice).
 3. Svi obveznici moraju imati:

INTERNI AKT O FISKALIZACIJI – WORD

ODLUKU O BLAGAJNIČKOM MAKSIMUMU (Mikro subjekti do 1.327,23 €, mali do 3.981,68 €) – WORD